Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Yuan Definition

Noun: yuan (yuan)  yoo'aan

  1. The basic unit of money in China
    - kwai, renminbi
Noun: Yuan  yoo'aan
  1. The imperial dynasty of China from 1279 to 1368
    - Yuan dynasty, Mongol dynasty
0.0003750 sql

Possible typos and wrong spellings of the word yuan

uyan yaun yuna
tuan guan huan juan uuan 7uan 6uan yyan y7an y8an yian ykan yjan yhan yuqn yuwn yusn yuxn yuzn yuab yuag yuah yuaj yuam