Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Yagi Definition

Noun: yagi  yaa-gee

  1. A sharply directional antenna
    - Yagi aerial
0.0003469 sql

Possible typos and wrong spellings of the word yagi

aygi ygai yaig
tagi gagi hagi jagi uagi 7agi 6agi yqgi ywgi ysgi yxgi yzgi yafi yari yati yayi yahi yani yabi yavi yagu yag8 yag9 yago yagl yagk yagj