Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Xliv Definition

Adjective: xliv

  1. Being four more than forty
    - forty-four, 44
0.0003471 sql

Possible typos and wrong spellings of the word xliv

lxiv xilv xlvi
zliv sliv dliv cliv xkiv xiiv xoiv xpiv x.iv x,iv xluv xl8v xl9v xlov xllv xlkv xljv xlic xlid xlif xlig xlib