Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Wadi Definition

Noun: wadi (wadis,wadies)  wó-dee

  1. Gully or streambed in northern Africa and the Middle East that remains dry except during rainy season
0.0003750 sql

Possible typos and wrong spellings of the word wadi

awdi wdai waid
qadi aadi sadi dadi eadi 3adi 2adi wqdi wwdi wsdi wxdi wzdi wasi wawi waei wari wafi wavi waci waxi wadu wad8 wad9 wado wadl wadk wadj