Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Umbo Definition

Noun: umbo (umbones,umbos)  úm-bow

  1. A slight rounded elevation where the malleus attaches to the eardrum
0.0003412 sql

Possible typos and wrong spellings of the word umbo

mubo ubmo umob
ymbo 7mbo 8mbo imbo kmbo jmbo hmbo unbo uhbo ujbo ukbo u,bo umvo umfo umgo umho umno umbi umb9 umb0 umbp umbl umbk