Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Sambo Definition

Noun: sambo  sam-bow

  1. (historical) in Central America, a person of mixed race
Noun: Sambo
Usage: offensive
  1. A black person
0.0006151 sql

Possible typos and wrong spellings of the word sambo

asmbo smabo sabmo samob
aambo qambo wambo eambo dambo cambo xambo zambo sqmbo swmbo ssmbo sxmbo szmbo sanbo sahbo sajbo sakbo sa,bo samvo samfo samgo samho samno sambi samb9 samb0 sambp sambl sambk