Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Sahib Definition

Noun: sahib  saa'(h)ib or 'saa,(h)ib

  1. Formerly a term of respect for important white Europeans in colonial India; used after the name
0.0004909 sql

Possible typos and wrong spellings of the word sahib

ashib shaib saihb sahbi
aahib qahib wahib eahib dahib cahib xahib zahib sqhib swhib sshib sxhib szhib sagib satib sayib sauib sajib samib sanib sabib sahub sah8b sah9b sahob sahlb sahkb sahjb sahiv sahif sahig sahih sahin