Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Rani Definition

Noun: rani  'raa,nee

  1. (the feminine of raja) a Hindu princess or the wife of a raja
    - ranee
0.0003779 sql

Possible typos and wrong spellings of the word rani

arni rnai rain
eani 4ani 5ani tani gani fani dani rqni rwni rsni rxni rzni rabi ragi rahi raji rami ranu ran8 ran9 rano ranl rank ranj