Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Raga Definition

Noun: raga  raa-gu

  1. The melodic modes of Indian music
0.0003510 sql

Possible typos and wrong spellings of the word raga

arga rgaa raag
eaga 4aga 5aga taga gaga faga daga rqga rwga rsga rxga rzga rafa rara rata raya raha rana raba rava ragq ragw rags ragx ragz