Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Qadi Definition

Noun: qadi

  1. An Islamic judge
0.0004132 sql

Possible typos and wrong spellings of the word qadi

aqdi qdai qaid
1adi 2adi wadi sadi aadi qqdi qwdi qsdi qxdi qzdi qasi qawi qaei qari qafi qavi qaci qaxi qadu qad8 qad9 qado qadl qadk qadj