Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Oaky Definition

Noun: oaky  ow-kee

  1. Resembling oak; (of wine) having a smoky taste from an oak barrel
0.0003409 sql

Possible typos and wrong spellings of the word oaky

aoky okay oayk
iaky 9aky 0aky paky laky kaky oqky owky osky oxky ozky oajy oauy oaiy oaoy oaly oa.y oa,y oamy oakt oakg oakh oakj oaku oak7 oak6