Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Oaken Definition

Adjective: oaken  ow-kun

  1. Consisting of or made of wood of the oak tree
    "the old oaken bucket"
0.0005639 sql

Possible typos and wrong spellings of the word oaken

aoken okaen oaekn oakne
iaken 9aken 0aken paken laken kaken oqken owken osken oxken ozken oajen oauen oaien oaoen oalen oa.en oa,en oamen oakwn oaksn oakdn oakfn oakrn oak3n oak4n oakeb oakeg oakeh oakej oakem