Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Naif Definition

Adjective: naif  naa'eef

  1. Marked by or showing unaffected simplicity and lack of guile or worldly experience
    "a teenager's naif ignorance of life";
    - naive, naïve, naïf
Noun: naif  naa'eef
  1. A naive or inexperienced person
    - naïf
0.0004499 sql

Possible typos and wrong spellings of the word naif

anif niaf nafi
baif gaif haif jaif maif nqif nwif nsif nxif nzif nauf na8f na9f naof nalf nakf najf naid naie nair nait naig naib naiv naic