Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Naan Definition

Noun: naan  naan

  1. Leavened bread baked in a clay oven in India; usually shaped like a teardrop
    - nan, naan bread
0.0004079 sql

Possible typos and wrong spellings of the word naan

anan naan nana
baan gaan haan jaan maan nqan nwan nsan nxan nzan naqn nawn nasn naxn nazn naab naag naah naaj naam