Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Magma Definition

Noun: magma (magmas,magmata)  mag-mu

  1. Molten rock in the earth's crust
    "basaltic magma is fluid"
0.0004082 sql

Possible typos and wrong spellings of the word magma

amgma mgama mamga magam
nagma hagma jagma kagma ,agma mqgma mwgma msgma mxgma mzgma mafma marma matma mayma mahma manma mabma mavma magna magha magja magka mag,a magmq magmw magms magmx magmz