Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kana Definition

Noun: kana  kaa-nu

  1. The hiragana and katakana syllabaries, used to write Japanese words and particles using characters that represent syllables
     
  2. A hiragana or katakana character
0.0003710 sql

Possible typos and wrong spellings of the word kana

akna knaa kaan
jana uana iana oana lana .ana ,ana mana kqna kwna ksna kxna kzna kaba kaga kaha kaja kama kanq kanw kans kanx kanz