Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kalmia Definition

Noun: kalmia  kal-mee-u

  1. Any plant of the genus Kalmia
0.0002871 sql

Possible typos and wrong spellings of the word kalmia

aklmia klamia kamlia kalima kalmai
jalmia ualmia ialmia oalmia lalmia .almia ,almia malmia kqlmia kwlmia kslmia kxlmia kzlmia kakmia kaimia kaomia kapmia ka.mia ka,mia kalnia kalhia kaljia kalkia kal,ia kalmua kalm8a kalm9a kalmoa kalmla kalmka kalmja kalmiq kalmiw kalmis kalmix kalmiz