Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kaki Definition

Noun: kaki  kaa-kee

  1. Small deciduous Asiatic tree bearing large red or orange edible astringent fruit
    - Japanese persimmon, Diospyros kaki
     
  2. Blackish stilt of New Zealand sometimes considered a colour phase of the white-headed stilt
    - Himantopus novae-zelandiae
0.0003221 sql

Possible typos and wrong spellings of the word kaki

akki kkai kaik
jaki uaki iaki oaki laki .aki ,aki maki kqki kwki kski kxki kzki kaji kaui kaii kaoi kali ka.i ka,i kami kaku kak8 kak9 kako kakl kakk kakj