Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kahuna Definition

Noun: kahuna  ku'hoo-nu
Usage: US

  1. Hawaiian shaman
     
  2. [N. Amer] (informal) an important person
0.0003521 sql

Possible typos and wrong spellings of the word kahuna

akhuna khauna kauhna kahnua kahuan
jahuna uahuna iahuna oahuna lahuna .ahuna ,ahuna mahuna kqhuna kwhuna kshuna kxhuna kzhuna kaguna katuna kayuna kauuna kajuna kamuna kanuna kabuna kahyna kah7na kah8na kahina kahkna kahjna kahhna kahuba kahuga kahuha kahuja kahuma kahunq kahunw kahuns kahunx kahunz