Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hajji Definition

Noun: hajji  ha-jee

  1. A general term used by foreign soldiers to refer to the Iraqi people
    "to American soldiers, the hajji are the alien people from whom the enemy emerges"
     
  2. An Arabic term of respect for someone who has made the pilgrimage to Mecca
    - hadji, haji
0.0003569 sql

Possible typos and wrong spellings of the word hajji

ahjji hjaji hajji hajij
gajji tajji yajji uajji jajji majji najji bajji hqjji hwjji hsjji hxjji hzjji hahji hayji hauji haiji hakji ha,ji hamji hanji hajhi hajyi hajui hajii hajki haj,i hajmi hajni hajju hajj8 hajj9 hajjo hajjl hajjk hajjj