Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Haem Definition

Noun: haem  heem
Usage: Brit, Cdn (US: heme)

  1. A complex red organic pigment containing iron and other atoms to which oxygen binds
    - heme [N. Amer], hematin [N. Amer], haemitin [Brit, Cdn], protoheme, haematin [Brit, Cdn], hemitin [N. Amer]
Combining form: haem-
Usage: Brit, Cdn (US: hem-)
  1. Blood
    - hem- [N. Amer], hemo- [N. Amer], haemo- [Brit, Cdn], haemato- [Brit, Cdn], hemato- [N. Amer]
0.0003500 sql

Possible typos and wrong spellings of the word haem

ahem heam hame
gaem taem yaem uaem jaem maem naem baem hqem hwem hsem hxem hzem hawm hasm hadm hafm harm ha3m ha4m haen haeh haej haek hae,