Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Haar Definition

Noun: haar  haa(r)
Usage: UK

  1. A fog; esp. a fog or mist with a chill wind
0.0004089 sql

Possible typos and wrong spellings of the word haar

ahar haar hara
gaar taar yaar uaar jaar maar naar baar hqar hwar hsar hxar hzar haqr hawr hasr haxr hazr haae haa4 haa5 haat haag haaf haad