Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Xian Definition

Noun: Xi'an  shee-aan

  1. A city of central China; capital of ancient Chinese empire 221-206 BC
    - Xian, Sian [archaic], Singan, Changan, Hsian
0.0003660 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Xian

ixan xain xina
zian sian dian cian xuan x8an x9an xoan xlan xkan xjan xiqn xiwn xisn xixn xizn xiab xiag xiah xiaj xiam