Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

XIII Definition

Adjective: xiii

  1. Being one more than twelve
    - thirteen, 13
Noun: XIII
  1. The cardinal number that is the sum of twelve and one
    - thirteen, 13, baker's dozen, long dozen
0.0003910 sql

Possible typos and wrong spellings of the word XIII

ixii xiii xiii
ziii siii diii ciii xuii x8ii x9ii xoii xlii xkii xjii xiui xi8i xi9i xioi xili xiki xiji xiiu xii8 xii9 xiio xiil xiik xiij