Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Nanna Definition

Noun: nanna  na-nu
Usage: Brit

  1. The mother of your father or mother
    - grandma, grandmother, granny, grannie, gran, nan [Brit], grandmamma [archaic], nana, nanny [Brit]
Noun: Nanna
  1. God of the Moon; counterpart of the Akkadian Sin
     
  2. (Norse mythology) wife of Balder
0.0003481 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Nanna

annna nnana nanna nanan
banna ganna hanna janna manna nqnna nwnna nsnna nxnna nznna nabna nagna nahna najna namna nanba nanga nanha nanja nanma nannq nannw nanns nannx nannz