Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kafka Definition

Noun: Kafka  kaf-ku

  1. Czech novelist who wrote in German about a nightmarish world of isolated and troubled individuals (1883-1924)
    - Franz Kafka
0.0004361 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Kafka

akfka kfaka kakfa kafak
jafka uafka iafka oafka lafka .afka ,afka mafka kqfka kwfka ksfka kxfka kzfka kadka kaeka karka katka kagka kabka kavka kacka kafja kafua kafia kafoa kafla kaf.a kaf,a kafma kafkq kafkw kafks kafkx kafkz