Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Jidda Definition

Noun: Jidda  jid-du

  1. Port city in western Saudi Arabia on the Red Sea; near Mecca
    - Jeddah, Jed'dah, Jiddah
0.0003459 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Jidda

ijdda jdida jidda jidad
hidda yidda uidda iidda kidda ,idda midda nidda judda j8dda j9dda jodda jldda jkdda jjdda jisda jiwda jieda jirda jifda jivda jicda jixda jidsa jidwa jidea jidra jidfa jidva jidca jidxa jiddq jiddw jidds jiddx jiddz