Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ibadan Definition

Noun: Ibadan  ee'baa-d(u)n

  1. A large Yoruba city in southwestern Nigeria; site of a university
0.0004110 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Ibadan

biadan iabdan ibdaan ibaadn ibadna
ubadan 8badan 9badan obadan lbadan kbadan jbadan ivadan ifadan igadan ihadan inadan ibqdan ibwdan ibsdan ibxdan ibzdan ibasan ibawan ibaean ibaran ibafan ibavan ibacan ibaxan ibadqn ibadwn ibadsn ibadxn ibadzn ibadab ibadag ibadah ibadaj ibadam