Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

IAEA Definition

Noun: IAEA

  1. The United Nations agency concerned with atomic energy
    - International Atomic Energy Agency
0.0003541 sql

Possible typos and wrong spellings of the word IAEA

aiea ieaa iaae
uaea 8aea 9aea oaea laea kaea jaea iqea iwea isea ixea izea iawa iasa iada iafa iara ia3a ia4a iaeq iaew iaes iaex iaez