Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Egeria Definition

Noun: Egeria  i'jeer-ee-u

  1. Small genus of dioecious tropical aquatic plants
    - genus Egeria
0.0003302 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Egeria

geeria eegria egreia egeira egerai
wgeria sgeria dgeria fgeria rgeria 3geria 4geria eferia ereria eteria eyeria eheria eneria eberia everia egwria egsria egdria egfria egrria eg3ria eg4ria egeeia ege4ia ege5ia egetia egegia egefia egedia egerua eger8a eger9a egeroa egerla egerka egerja egeriq egeriw egeris egerix egeriz